Nyttårsrefleksjoner

2014 har bydd på både opp- og nedturer. Gode kollegaer på Torshov og Persaunet har forlatt oss og nye ansatte har kommet til. På Senja har vi startet opp vårt første mottak i region nord. Mottaket har i rekordfart blitt et godt bosted for våre beboere, og samtidig en integrert del av det lille men åpne lokalsamfunnet på Gibostad.

2014 har også sikret videre drift på Toten og i Volda. Sammen med våre ansatte på Søre Sunnmøre utgjør dette grunnfjellet i LINK når det gjelder kontinuitet og erfaring. Det samme hadde jeg sagt om mange av våre ansatte på Torshov men her klarte vi dessverre ikke å fornye driftsavtalen i høst. De fleste fortsetter på mottaket men under ny driftsoperatør. Den unisone tilbakemeldingen var likevel en stolthet over å har jobbet i LINK. Personalet på Torshov ønsket å være best på transittdrift og var det kanskje også. På vegne av LINK vil jeg igjen takke for innsatsen gjennom mange år!

Det går også en takk til personalet på Persaunet. Etter en lang prosess valgte dessverre vår oppdragsgiver å avvikle driften. Men ingen skal ta fra oss at vi ikke sto løpet ut og det selv om beboermassen ble mer utfordrende enn vi hadde forutsett.

På Vestnes mottak har nye engasjerte ansatte kommet til i 2014. Bedre enn noen gang ligger nå forholdene til rette for kontinuitet i mottaksarbeidet til glede for både ansatte og beboere. Mot slutten av året skal Vestnes ut på anbud igjen og her skal vi forberede oss godt. God drift i 2015 vil uansett være viktig.

Søre Sunnmøre har vært gjennom sitt første hele driftsår etter ny avtale. Med 190 plasser pluss opsjonsplasser, er dette det største mottaket vi har. I og med at jeg er så heldig å ha kontor på mottaket, kjenner jeg «driften på pulsen». Og den er preget av gode rasjonelle løsninger med stor grad av kollegastøtte, eierskap til eget ansvarsområde men også en iboende holdning til at alle tar ansvar for helheten.
På Mysebu og i Spydeberg har det i 2014 vært nærmest «fulle hus». Etter en tøff oppstart som ankomsttransitt, har Mysebu levert et meget godt driftsår i år. Å være det aller første mottaket ungdom i en stressende situasjon kommer til, byr fortsatt på utfordringer. Men ledelsen og ansatte har jobbet godt og målbevisst for å skape enda bedre struktur og rammer for beboere. Og i kombinasjon med noen sentrale justeringer har mottaket minimert uønskede hendelser.

Spydeberg har også vært gjennom sitt første hele driftsår. Og siste halvdel med både opsjonsplasser og tilleggsplasser i bruk. Spydeberg ser ut for å være et mottak som «tar utfordringer». Ledelse og ansatte jobber frem gode løsninger som man enes om og gjennomfører. Et par svært utfordrende beboere har mottaket taklet på en imponerende måte.

Våre lønns- og arbeidsvilkår er fundamentert i overenskomst 453 mellom Fagforbundet og NHO Service, og i 2014 har vi lagt bak oss et nytt hovedoppgjør. Selv om vi igjen måtte en tur innom riksmekleren, kunne tillitsvalgt og bedriften enes om nye rammer for lønns- og arbeidsvilkår som gir grunnlag for videre utvikling av LINK.  Etter å ha deltatt i noen hovedoppgjør er det likevel igjen et tankekors at tilkallingsvakter og midlertidig ansatte blir «lønnsvinnere» ……….
 
Å jobbe i mottak er på mange måter å være «utlendingsforvaltningens forlengede arm». Ofte kan det føles som om oppgaver og ansvar går helt ut i fingerspissene. Det vanntette skottet som tidligere var bygd mellom «asylprosess» på den ene siden og «mottaksdrift» på den andre, har gradvis slått sprekker. Ansatte i mottak har fått nye oppgaver knyttet til bosetting- og returarbeid, og dette medfører at man kommer mye tettere på den enkeltes «sak og prosess». Dette gir igjen behov for ny kompetanse og enda større grad av profesjonalitet i tilnærmingen. Å være den gode LINK-veilederen krever økt forståelse av prosessene kombinert med relasjonsbygging og tillit i samhandling med beboeren. Utfordrende ja – men jeg opplever at mange av dere er veldig dyktige og at nettopp denne delen av jobben utgjør en forskjell for den enkelte beboer. Metodikk for dialog er viktig i dette arbeidet og her har mange av dere fått MI-kompetanse som kan brukes. Og så har vi to MI-instruktører i Britt og Ann Ingvill som flittig brukes som kursholdere i alle regioner.

Statsbudsjettet gir føringer for at de økonomiske rammene for mottaksdrift skal med. Ikke bare basisbeløpet til den enkelte beboer, men også det staten er villig å betale for drift av mottakene. Dette gir en tøffere konkurransesituasjon på mange måter. Både i forhold til å vinne eller fornye driftsavtaler men også det å fortsatt levere kvalitet i de mottakene vi har. Dette vil kreve mer av oss alle og det allerede i 2015. På mange måter tror jeg vi har et godt utgangspunkt gjennom de driftsmaler og oppgavemaler vi har utviklet. Samtidig må vi utnytte ressursene bedre, samarbeide bedre, finne gode og rasjonelle løsninger sammen og dra enda mer veksel på de ressurser som ligger i våre beboere, lokalsamfunnet, vertskommunen og andre samarbeidspartnere. Samtidig blir det enda viktigere å levere god driftskvalitet på «skal-oppgaver» fremfor «vil-oppgaver». Vi kommer til å bli målt på RS’ene i 2015 også!

Vi går inn i 2015 med et redusert behov for mottaksplasser. UDI har tatt ned opsjons- og tilleggsplasser i voksenmottakene mens de fortsatt løper videre i EMA. Det nasjonale ankomstbildet har de siste årene ligget stabilt rundt 11 000 søkere. Samtidig ser vi at 9 av 10 velger Sverige fremfor Norge. Og i Danmark har ankomstene passert våre denne høsten. Andre europeiske land strammer inn sin asylpolitikk. Samtidig viser statistikk at det aldri har kommet så mange flyktninger over Middelhavet som i 2014. For meg betyr dette at vi skal være forberedt! 2015 vil helt sikkert by på krevende omstillinger i driften på mange av våre mottak.
 
LINK har som mål å være en åpen og inkluderende arbeidsgiver. Vi ønsker i våre mottak forsøkt å sette sammen et personale med et vidt spenn av kompetanse – innenfor fag, språk og kultur. Mottakene våre skal være attraktive og stimulerende arbeidsplasser der godt arbeidsmiljø og trivsel dominerer arbeidsdagen. Dette har hver enkelt av oss ansvar for og husk at trivsel og arbeidsglede smitter.
Vår fagsjef har et mantra som lyder; det du gir oppmerksomhet får du mer av. Til dette vil jeg knytte min nyttårsutfordring for 2015;
Ta en kollega på fersken i å gjøre noe bra!
 
Et riktig godt nytt år!
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK