Pilotprosjekt om retur på Søre Sunnmøre og Toten

2 av de mest rutinerte mottakslederne i Link AS har deltatt som retur-rådgivere i pilotprosjektet til UDI. Gjennom 6 retursamtaler med 20 utvalgte beboere har de prøvd å utvikle en bedre modell for returarbeid i mottak. Ann-Ingvill Tødenes og Britt Scharffenberg presenterte sine evalueringer av prosjektet på ledermøtet i Link AS. Vi gjengir her konklusjonene til Ann-Ingvill og Britt:
 

 • Øke antall retursamtaler for alle beboere i ordinære mottak fra 2 til 5
 

Prosjektet viser nytten ved flere samtaler, og erfaringen er at samtalene bør gjelde alle beboere og gjennomføres etter følgende plan:

 
 • 1. samtale ved ankomst - informasjon om asylprosess og avklaring av kunnskapsnivå
 • 2. samtale etter 1. avslag
 • 3. samtale en måned etter 1. avslag
 • 4. samtale etter andre avslag
 • 5. samtale en måned etter andre avslag
 

Forslag om mulig å ha statussamtale etter første avslag før advokaten har hatt samtale. Dette for å forberede beboeren grundig på hva som er viktig å ta opp med advokat.

 
 • Alle mottak som forplikter seg til å øke antall retursamtaler fra 2 til 5 tilføres ekstraordinære lønnsmidler til å ansette returrådgiver i 50 % stilling
 

50 % stillingsressurs er nødvendig for å øke antall retursamtaler fra 2 til 5. Returrådgivere i ordinære mottak bør prioriteres framfor aktivitetsmidler til ekstraordinære returprosjekter. 

 
 • Utvidelse av advokatordningen fra 5 til 7 timer der de to siste timene skal være øremerket til forkynning av vedtak og kvalitetssikre forståelsen av vedtaket
 

Informasjonen fra advokater etter UNE-vedtak oppleves som sparsom. Advokaten anser seg som ferdig med saken, mens beboerne ikke er det. Det er ikke svært mye som skal til for at det kan bli bedre. Det er viktig at noen bokser blir lukket i forhold til saken. Først da er det hensiktsmessig for returansatte på mottakene å motivere målrettet for andre tanker.

 
 • Ekstraordinært tilskudd til merbruk av tolk ved flere retursamtaler
 

Flere retursamtaler krever mer ressurser til tolk. Dette dekkes ved et ekstraordinært tilskudd til de ordinære mottakene som forplikter seg til å øke antall retursamtaler fra 2 til 5.

 
 • Økt satsing på landinfo og «utdanning» av den enkelte returrådgiver
 

Den enkelte returrådgiver må sikres troverdig kompetanse på landinfo, og det må etableres et system der alle returrådgivere om ønskelig kan få nødvendig veiledning før retursamtaler.

 
 • Etablere samarbeid med NOAS som referansepunkt i forhold til retursamtalene
 

NOAS bør besøke alle ordinære mottak på samme måte som IOM. Dette er et viktig referansepunkt i forhold til retursamtalene slik at den enkelte asylsøker opplever systemet som konsistent og enhetlig i forhold til saksbehandling og formelle rammer.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK