Torshov med forebyggende samarbeid med barneverntjenesten

Det å bo på et asylmottak kan være utfordrende for mange, kanskje spesielt for barnefamilier. Torshov transitt er derfor opptatt av å legge til rette hverdagen for familiene slik at foreldrene kan gi den omsorgen barna deres trenger. De fleste tiltakene gjennomføres av ansatte i samarbeid med foreldrene og finner sted på mottaket. I de mer alvorlige sakene har et eksternt tiltak vært involvering av barneverntjenesten.

Vi arbeider forebyggende gjennom å informere om, og av og til involvere barnevernet i de sakene hvor det trengs. Ansattes samarbeid med foreldre, eller som oftest enslige mødre, har startet med foreldremøter. I to tilfeller har disse møtene gått ut på å planlegge et samarbeid med barneverntjenesten.

En mor skulle gjenforenes med datteren sin som hadde kommet til Norge som enslig mindreårig asylsøker. Barnevernet hadde på det tidspunktet omsorgen over denne jenta. Det var derfor viktig for oss at denne over-gangen gikk rett for seg, og at mor og datter kunne gjenforenes så fort som mulig.

I det andre tilfellet var det en enslig mor til to som skulle føde sitt tredje barn. Ettersom dette er et transittmottak har familiene som bor her ikke vært lenge i Norge. Denne moren hadde ikke nettverk i Norge eller venner på mottaket som kunne passe barna hennes da hun skulle føde. Barnevern-tjenesten i bydelen stilte da opp med et beredskapshjem for den perioden.

I andre tilfeller har vi vært svært bekymret for barnet og foreldrenes omsorgsevne. Det var vi da en liten gutt ble observert gående rundt mye alene, også på kveldstid ute på mottaksområdet. Vi hadde mange samtaler med moren om dette. Moren så ikke ut til å forstå barnets behov og ivaretakelsen av gutten var derfor ikke god nok. Vi informerte moren om at dette ikke kunne fortsette, men hun reagerte aggressivt og var lite samarbeidsvillig. Ufallet her ble at vi kontaktet barneverntjenesten. De så på dette som en akutt sak og hentet gutten for å plassere han på en akutt-institusjon. Moren synes det var en grei løsning, det ble derfor en frivillig plassering. Gutten ble boende der noen måneder. Da tiden var inne for at familien skulle flytte til ordinæt rmottak, ville mor ha gutten sin tilbake. De reiste videre sammen, og samarbeidet ble videreført med barneverntjenesten i den nye kommunen.

Vi har også hatt tverrfaglige samarbeidsmøter og drøftningssamtaler med barneverntjenesten. Gjennom dette arbeidet har vi ervervet oss verktøy vi kan bruke i samarbeide med våre beboere. Slik har vi forebygget og avverget flere alvorlige situasjoner, og vi har prøvd å være buffer i forhold til et lengre opphold i et ordinært mottak. Stor takk til barneverntjenesten for et godt samarbeid.

Resultatet av vårt forebyggende arbeid har ført til mindre bekymring fra foreldrenes side angående situasjonen de lever i og barna deres. Vi har fått et bedre samarbeid mellom foreldre og ansatte på mottaket. Ikke minst har barna fått mer omsorg og trygghet. Vi håper også at vårt samarbeid med barnevernet har ført til mindre skepsis og mer åpenhet om barnevernet blant våre beboere.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK