papirmennekser

UDI OG VERTSKOMMUNEN

LINK driver asylmottak på oppdrag fra staten. Avtale inngås med Utlendingsdirektoratet, og UDI er vår oppdragsgiver. Et asylmottak ligger imidlertid i en kommune, og kommunen blir vertskommune for mottaket. Det er ikke alltid samsvar mellom statens behov og kommunenes ønsker, og vi som driftsoperatør må etter beste evne balansere ulike offentlige interesser.

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

UDI har det overordnede ansvaret for drift av statlige mottak, og legger rammene for drift av mottak gjennom den konkrete avtalen om drift av det enkelte mottak og et bredt spekter av styringsdokumenter. Det er UDI som disponerer plassene i et mottak, og som bestemmer hvem som skal bo på det enkelte mottak. UDI kan instruere driftsoperatør innenfor rammen av den avtalen som er inngått.

UDI skal sikre et fleksibelt mottakssystem slik at kapasiteten kan bygges opp eller ned avhengig av antall asylsøkere. Dette betyr at UDI har sikret seg rett til korte oppsigelsesfrister i avtalene om drift av statlige mottak.

UDI har videre ansvar for tilsyn med driften av mottakene. Det gjennomføres tilsynsbesøk, og mottakene rapporterer løpende om driften. I forlengelsen av tilsynsarbeidet forestår UDI også opplæring og rådgivining i forhold som angår mottaksdriften.

VERTSKOMMUNEN

Vertskommuner for statlige asylmottak får et årlig tilskudd fra UDI som skal dekke utgifter til helsetjenester, barnevern, tolketjenester og administrasjon. I tillegg gir staten tilskudd til grunnskole for elever fra mottaket, og det gis særskilt tilskudd til dekning av morsmålsundervisning og norskopplæring. Vertskommunen har ikke noe ansvar i forhold til selve driften av mottaket, men det er alltid viktig med et praktisk og godt samarbeid mellom kommune og mottak slik at  beboerne på mottaket kan være mest mulig aktive deltakere i lokalmiljøet.

For kommuner som er vertskommune for transitt eller mottak for enslig mindreårige asylsøkere vil Fylkesmannen oppnevne representant til hver av ungdommene. Dette er en viktig oppgave overfor ungdommene som dette gjelder.

NYTTIGE LENKER

Utlendingedirektoratet (UDI)
UDI er det sentrale og utøvende forvaltningsorganet på innvandrings- og flyktningfeltet.

www.udi.no
www.udiregelverk.no
www.landinfo.no

Utlendingsnemda (UNE)
UNE behandler klager over avslag truffet av UDI.

www.une.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
IMDi er et kompetansesenter for integrering og mangfold, og skal iverksette statens politikk på området.

www.imdi.no

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM)
IOM er en mellomstatlig organisasjon for medmenneskelige løsninger på utfordringer rundt migrasjon.

www.iom.no

Politiets utlendingsenhet (PU)
PU er et særorgan i politiet for utlendingssaker.

www.politiet.no
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK