smil

VÅRE MOTTAK

TRANSITT

Det første botilbudet til en asylsøker er et transittmottak. Her bor asylsøkerne i den første fasen av asylprosessen med registrering av personopplysninger, helseundersøkelse og et omfattende asylintervju. Det gjennomføres også en obligatorisk tuberkulosesjekk. I transitt blir det også delt ut ekstra klær og sengetøy til de som har behov for det. Transittene har vanligvis kantine og servering av 3 måltider hver dag. Driften er døgnbemannet, og botiden i transitt er normalt 1 – 4 uker.

TRANSITT FOR ENSLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Asylsøkere mellom 15 - 18 år som kommer alene til Norge får tilbud om å bo i egne mottak. Det er derfor etablert egne transittmottak for enslig mindre-årige asylsøkere (EMA). Her foregår de samme aktiviteter som i ordinær transitt, men i tillegg gjennomføres det også en alderstest. Dette er nød-vendig da det har vist seg å være usikkerhet om alderen til mange av de som påberoper seg å være under 18 år. Informasjonstilbudet er også mer om-fattende i EMA transitt, og det er også tilrettelagt for norskundervisning. Botiden i EMA tranistt er noe lengre enn i ordinær transitt, og det serveres 4 måltider hver dag.

ORDINÆRT MOTTAK

Etter at oppholdet i transitt er over blir de fleste asylsøkere flyttet videre til et ordinært mottak. Boløsningene i ordinære mottak kan variere, men Link AS har valgt å prioritere desentraliserte løsninger der boenhetene er helt eller delvis spredd i vertskommunen. Asylsøkere flest bor i et ordinært mottak mens asylsøknaden er til behandling. Botiden er derfor betydelig lengre enn i transitt, og asylsøkerne knytter mange bånd til lokalmiljøet. Mottaket gjennomfører et fast informasjonsopplegg, og det legges til rette for mange ulike aktiviteter. Driften har normalt kun bemanning innenfor ordinær arbeidstid. Beboerne må selv sørge for matlaging og andre forhold knyttet til den praktiske hverdagen.

ORDINÆRT MOTTAK FOR ENSLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

De ordinære mottakene for enslig mindreårige asylsøkere er mindre mottak som sjeldent har mer enn 30 - 40 plasser. Disse kan også være organisert som avdelinger av ordinære mottak. Siden enslig mindreårige asylsøkere er under 18 år stilles disse mottakene overfor et omsorgskrav som ikke foreligger i ordinære mottak. Mottakene er organisert som en felles boløsning, og driften er døgnbemannet. Aktiviteter knyttet til opplæring dekker både ordinær samfunnsinformasjon, men også praktiske forhold som matlaging, renhold og hygiene.

VENTEMOTTAK

Ventemottak var et botilbud for tidligere asylsøkere som hadde fått endelig avslag på asylsøknaden, og som dermed hadde mistet retten til å bo i et ordinært mottak. Ventemottak skulle ha en nøktern, men forsvarlig standard, med enkel forpleining. Beboerne i ventemottak kunne bo her inntil de forlot landet. Dette for å sikre at de fikkr mulighet til å forberede praktiske og formelle forhold knyttet til sin retur. Mottaket var døgnbemannet, men aktivitetene i mottaket var i all hovedsak rettet mot retur.

Justisdepartementet besluttet sommeren 2010 å avvikle ordningen med ventemottak. Planen var å erstatte ventemottak med nye returmottak, men returmottak ble ikke etablert da tilbudene om drift ble dyrere enn forventet. I stedet er det innført en ordning med strategisk mottaksplassering som gjør at utvalgte ordinære mottak blir prioritert til å motta beboere med endelig avslag på sin asylsøknad.

DRIFTSOPERATØR

Asylmottak har utviklet seg til å bli flere ulike typer driftskonsepter. LINK er/har vært driftsoperatør for de fleste ulike typene asylmottak:

>   Transitt
>   Transitt for enslig mindreårige
     asylsøkere
>   Ordinært mottak
>   Ordinært mottak for enslig
     mindreårig asylsøkere
>   STRATEGISK MOTTAKSPLASSERING


ministerbes%c3%b8k lier 001


Daværende Justisminister Knut Storberget på besøk på ventemottaket på Lier sammen med daglig leder Hallstein Saunes og mottaksleder Harald Nesset.

samtale


Mottaksleder Andre Eiksund (Volda) i samtale med aktivitetsansvarlig Neil Le Clercq (Søre Sunnmøre) og eiendomssjef Jørund Skurdal om de nye brann-kravene på mottak.

dsc 4873


Tidligere informasjonsansvarlig Lubna Makhoul (Volda) med mange tanker om informasjons-programmet i ordinære mottak.

 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK